راهنمایی برای تمرین سایکوفیزیک قطب همدان

باسلام

برای پاسخ به سه سوال مطرح شده به کمک آزمون های بررسی فرض آماری, شما ابتدا باید فرض صفر و فرض یک را تشکیل دهید سپس رد شدن یا نشدن فرض صفر,H0 ( در نتیجه قبول شدن یا نشدن فرض یک,H1) را با استفاده از آزمون آماری مناسب در نرم افزار متلب از بین آزمون های ttest یا ttest2 با نگاه کردن به مقدار p-value گزارش کنید. ( کمک: اگر p-value کمتر از 0.05 باشد به منزله رد فرض صفر است. همچنین help نرم افزار متلب برای ttest و ttest2 در درک بهتر و پاسخ به این تمرین کمک بسیار شایانی خواهد کرد حتما به آنها مراجعه کند)

 

موفق باشید

تیم برگزاری مسابقات علوم اعصاب شناختی