لیست شرکت کنندگان کارگاه به تفکیک کارگاه ها

باسلام

از شرکت کنندگان در کارسوق قطب مشهد خواهشمندیم طبق لیست زیر در کارگاه های آموزشی شرکت نمایند.

لیست شرکت کنندگان کارگاه به تفکیک کارگاه ها

موفق باشید